Thông t? s? 13/2017/TT-BXD

Theo tinh th?n c?a Thông t? s? 13/2017/TT-BXD mà B? Xây d?ng m?i ban hành, 100% công trình s? d?ng ngân sách nhà n??c t?i Hà N?i và TP. H? Chí Minh s? d?ng ph?i s? d?ng v?t li?u xây không nung k? t? 1/2/2018.
B? Xây d?ng l?i ra “t?i h?u th?” bu?c dùng g?ch không nung

Theo tinh th?n c?a Thông t? s? 13/2017/TT-BXD mà B? Xây d?ng m?i ban hành, 100% công trình s? d?ng ngân sách nhà n??c t?i Hà N?i và TP. H? Chí Minh s? d?ng ph?i s? d?ng v?t li?u xây không nung k? t? 1/2/2018.

Thông t? s? 13/2017/TT-BXD, t? 1/2/2018, 100% các công trình xây d?ng s? d?ng Ngân sách nhà n??c ph?i s? d?ng v?t li?u không nung.

Thông t? s? 13/2017/TT-BXD, t? 1/2/2018, 100% các công trình xây d?ng s? d?ng Ngân sách nhà n??c ph?i s? d?ng v?t li?u không nung.

B? Xây d?ng v?a ban hành Thông t? s? 13/2017/TT-BXD quy ??nh s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng; Thông t? có hi?u l?c thi hành t? ngày 01/02/2018 và thay th? Thông t? s? 09/2012/TT-BXD c?a B? Xây d?ng.

Theo ?ó, Thông t? này quy ??nh vi?c s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng dân d?ng và công nghi?p ?? làm t??ng, vách ng?n và kh?i xây.

V?t li?u xây không nung g?m: G?ch bê tông; V?t li?u nh?: G?ch ho?c t?m panel t? bê tông khí ch?ng áp, bê tông khí không ch?ng áp, bê tông b?t; các ch?ng lo?i trên có kh?i l??ng th? tích nh? h?n 1000kg/m3; T?m t??ng th?ch cao, t?m 3D, t?m panel bê tông, t?m panel nh?; G?ch khác ???c s?n xu?t t? ch?t th?i xây d?ng, ch?t th?i công nghi?p; g?ch silicát.

Các công trình xây d?ng ???c ??u t? b?ng ngu?n v?n ngân sách nhà n??c, v?n nhà n??c ngoài ngân sách, v?n vay c?a doanh nghi?p có v?n nhà n??c l?n h?n 30% ph?i s? d?ng v?t li?u xây không nung trong t?ng s? v?t li?u xây d?ng v?i t? l? theo t?ng ??a bàn nh? sau:

Thành ph? Hà N?i, H? Chí Minh s? d?ng 100%; các t?nh ??ng b?ng Trung du B?c b?, vùng ?ông Nam b?: T?i các khu ?ô th? t? lo?i III tr? lên s? d?ng t?i thi?u 90%, t?i các khu còn l?i s? d?ng t?i thi?u 70%; các t?nh còn l?i: T?i các ?ô th? t? lo?i III tr? lên ph?i s? d?ng t?i thi?u 70%, t?i các khu v?c còn l?i s? d?ng t?i thi?u 50%.

Các công trình xây d?ng t? 09 t?ng tr? lên ph?i s? d?ng t?i thi?u 80% v?t li?u xây không nung trong t?ng s? v?t li?u xây. Các công trình có yêu c?u ??c thù không s? d?ng v?t li?u xây không nung thì ph?i ???c c? quan qu?n lý nhà n??c có th?m quy?n xem xét, ch?p thu?n.

Nhà n??c khuy?n khích s? d?ng v?t li?u xây không nung vào các công trình xây d?ng không phân bi?t ngu?n v?n, s? t?ng.

B? Xây d?ng ch? trì, ph?i h?p v?i các B?, ngành liên quan t? ch?c thanh tra, ki?m tra ??nh k? ho?c ??t xu?t vi?c tuân th? các quy ??nh v? vi?c s?n xu?t, kinh doanh, s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng trên ph?m vi toàn qu?c.

?y ban nhân dân các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng ch?u trách nhi?m ch? ??o các c? quan ch?c n?ng thanh tra, ki?m tra ??nh k? ho?c ??t xu?t vi?c tuân th? các quy ??nh v? vi?c s?n xu?t, kinh doanh, s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng trên ??a bàn.

M?i ?ây, t?i H?i ngh? V?t li?u xây d?ng toàn qu?c, Phó Th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng ?ã ch? ra r?ng, vi?c th?c hi?n Ch??ng trình v?t li?u xây không nung th?i gian qua ch?a ??t ???c m?c tiêu ?? ra.

Ba lo?i s?n ph?m chính c?a v?t li?u xây không nung chi?m kho?ng 28% t?ng s?n l??ng v?t li?u xây n?m 2016. Ch??ng trình “Phát tri?n s?n xu?t và s? d?ng v?t li?u xây không nung thay th? g?ch ??t sét nung ?ã ??t t? l? 20 – 25% vào n?m 2015”. Tuy nhiên, ti?n ??, ch?t l??ng th?c hi?n Ch??ng trình ch?a ?áp ?ng yêu c?u, s? l??ng và ch?ng lo?i ch?a nhi?u, ch?a ???c s? d?ng r?ng rãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *