Thông t? S?: 09/2012/TT-BXD quy ??nh s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng

B? XÂY D?NG

S?: 09/2012/TT-BXD

C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

Hà N?i, ngày 28 tháng 11 n?m 2012

THÔNG T?

Quy ??nh s? d?ng v?t li?u xây không nung

trong các công trình xây d?ng

C?n c? Lu?t Xây d?ng s? 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
C?n c? Lu?t ??u t? s? 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
C?n c? Ngh? ??nh s? 17/2008/N?-CP ngày 04/02/2008 c?a Chính ph? quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B? Xây d?ng;
C?n c? Ngh? ??nh s? 124/2007/N?-CP ngày 31/7/2007 c?a Chính ph? v? qu?n lý v?t li?u xây d?ng;
C?n c? Quy?t ??nh s? 121/2008/Q?-TTg ngày 29/8/2008 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c phê duy?t Quy ho?ch t?ng th? phát tri?n v?t li?u xây d?ng Vi?t Nam ??n n?m 2020;
Xét ?? ngh? c?a V? tr??ng V? V?t li?u xây d?ng;
 B? tr??ng B? Xây d?ng ban hành Thông t? quy ??nh s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng.
?i?u 1. Ph?m vi ?i?u ch?nh và ??i t??ng áp d?ng
1. Thông t? này quy ??nh vi?c s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng.
V?t li?u xây không nung bao g?m:
– G?ch xi m?ng – c?t li?u;
– V?t li?u nh? (g?ch t? bê tông khí ch?ng áp, g?ch t? bê tông khí không ch?ng áp, g?ch t? bê tông b?t, t?m Panel t? bê tông khí ch?ng áp);
– T?m t??ng th?ch cao, t?m 3D;
– G?ch khác (?á ch?, g?ch ?á ong, v?t li?u xây không nung t? ??t ??i và ph? th?i xây d?ng, ph? th?i công nghi?p, g?ch silicát…).
Các s?n ph?m v?t li?u không nung trên ph?i phù h?p v?i các tiêu chu?n, quy chu?n hi?n hành.
2. Thông t? này áp d?ng ??i v?i các t? ch?c, cá nhân có liên quan t?i các ho?t ??ng ??u t? xây d?ng công trình bao g?m: ng??i quy?t ??nh ??u t?, ch? ??u t?, nhà th?u t? v?n thi?t k?, nhà th?u t? v?n giám sát, nhà th?u thi công xây d?ng; các c? quan nhà n??c có th?m quy?n trong qu?n lý ??u t? xây d?ng công trình.
?i?u 2. Các công trình xây d?ng b?t bu?c s? d?ng v?t li?u xây không nung
1. Các công trình xây d?ng ???c ??u t? b?ng ngu?n v?n Nhà n??c theo quy ??nh hi?n hành b?t bu?c ph?i s? d?ng v?t li?u xây không nung theo l? trình:
+ T?i các ?ô th? lo?i 3 tr? lên ph?i s? d?ng 100% v?t li?u xây không nung k? t? ngày Thông t? này có hi?u l?c.
+ T?i các khu v?c còn l?i ph?i s? d?ng t?i thi?u 50% v?t li?u xây không nung k? t? ngày Thông t? này có hi?u l?c ??n h?t n?m 2015, sau n?m 2015 ph?i s? d?ng 100%.
2. Các công trình xây d?ng t? 9 t?ng tr? lên không phân bi?t ngu?n v?n, t? nay ??n n?m 2015 ph?i s? d?ng t?i thi?u 30% và sau n?m 2015 ph?i s? d?ng t?i thi?u 50% v?t li?u xây không nung lo?i nh? trong t?ng s? v?t li?u xây (tính theo th? tích kh?i xây).
?i?u 3. Khuy?n khích s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng
Khuy?n khích s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng không phân bi?t ngu?n v?n, không phân bi?t khu v?c ?ô th?, không phân bi?t s? t?ng.
?i?u 4. Trách nhi?m c?a các t? ch?c, cá nhân có liên quan trong vi?c s? d?ng v?t li?u xây không nung ??i v?i công trình xây d?ng
1. Ng??i quy?t ??nh ??u t? có trách nhi?m quy ??nh s? d?ng v?t li?u xây không nung theo quy ??nh t?i Thông t? này khi quy?t ??nh ??u t? d? án.
2. Ch? ??u t? có trách nhi?m s? d?ng các lo?i v?t li?u xây không nung phù h?p v?i quy ??nh t?i Thông t? này.
3. Nhà th?u t? v?n thi?t k? xây d?ng công trình có trách nhi?m ??a vào thi?t k? các lo?i v?t li?u xây không nung phù h?p v?i t?ng lo?i k?t c?u.
4. Nhà th?u thi công xây d?ng ph?i tuân th? quy ??nh c?a thi?t k? v? s? d?ng v?t li?u xây không nung.
5. Nhà th?u t? v?n giám sát có trách nhi?m giám sát vi?c s? d?ng v?t li?u xây không nung theo ?úng quy ??nh c?a thi?t k?.
6. Các t? ch?c, cá nhân có th?m quy?n khi th?m tra, th?m ??nh các d? án ??u t? xây d?ng công trình ph?i ??m b?o vi?c s? d?ng v?t li?u xây không nung theo ?úng các quy ??nh là yêu c?u b?t bu?c.
7. ??i v?i m?t s? công trình có yêu c?u ??c thù không s? d?ng v?t li?u xây không nung thì ph?i ???c c? quan qu?n lý nhà n??c có th?m quy?n xem xét, ch?p thu?n:
            a. B? Xây d?ng ??i v?i các công trình c?p ??c bi?t và c?p I;
b. B? Qu?c phòng và B? Công an ??i v?i các công trình an ninh, qu?c phòng có yêu c?u ??c bi?t v? vi?c s? d?ng v?t li?u xây;
c. Các B? chuyên ngành ??i v?i các công trình ??c thù c?a ngành;
d. ?y ban nhân dân c?p t?nh ??i v?i các công trình còn l?i.
?i?u 5. X? lý chuy?n ti?p
Các công trình ?ã ???c c?p phép xây d?ng ho?c ???c c?p có th?m quy?n  phê duy?t d? án tr??c ngày Thông t? này có hi?u l?c thì th?c hi?n nh? gi?y phép ?ã ???c c?p ho?c quy?t ??nh ?ã ???c phê duy?t; khuy?n khích ch? ??u t? thay ??i thi?t k? ?? s? d?ng v?t li?u không nung.
?i?u 6. Ki?m tra và x? lý vi ph?m
1. B? Xây d?ng ph?i h?p v?i các B?, Ngành liên quan t? ch?c thanh tra, ki?m tra ??nh k? ho?c ??t xu?t vi?c tuân th? các quy ??nh v? vi?c s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng trên ph?m vi toàn qu?c.
2. UBND c?p t?nh ch?u trách nhi?m ch? ??o các c? quan ch?c n?ng thanh tra, ki?m tra ??nh k? ho?c ??t xu?t vi?c tuân th? các quy ??nh v? vi?c s? d?ng v?t li?u xây không nung trong các công trình xây d?ng trên ??a bàn.
3. T? ch?c, cá nhân vi ph?m các quy ??nh c?a Thông t? này, tu? theo m?c ?? và hành vi vi ph?m s? b? x? lý theo quy ??nh hi?n hành.
?i?u 7. T? ch?c th?c hi?n
1. Thông t? này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày 15 tháng 01 n?m 2013.
2. Các B?, Ngành, UBND các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng có trách nhi?m báo cáo ??nh k? hàng n?m, ho?c ??t xu?t theo yêu c?u c?a B? Xây d?ng v? tình hình s? d?ng v?t li?u xây không nung c?a ngành và c?a ??a ph??ng mình.
3. B? tr??ng, Th? tr??ng các c? quan ngang B?, c? quan thu?c Chính ph?, Ch? t?ch UBND các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng và các t? ch?c, cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Thông t? này.
4. Trong quá trình th?c hi?n n?u có v??ng m?c, ?? ngh? các t? ch?c, cá nhân ph?n ánh v? B? Xây d?ng ?? xem xét, gi?i quy?t./.

 N?i nh?n:   
– Các B?, c? quan ngang B?, c? quan thu?c Chính ph?;
– H?ND, UBND các t?nh, TP tr?c thu?c TW;
– V?n phòng TW ??ng;
– V?n phòng Qu?c h?i;
– V?n phòng Ch? t?ch n??c;
– Toà án nhân dân t?i cao;
– Vi?n Ki?m sát nhân dân t?i cao;
– C?c Ki?m tra v?n b?n QPPL – B? T? pháp;
– Các S? Xây d?ng;
– Công báo, Website Chính ph?, Website B? Xây d?ng;
– L?u: VT, PC, TTr, VLXD.
 
KT.B? TR??NG
TH? TR??NG
 (?ã ký)
    Nguy?n Tr?n Nam

 T?i v? : https://gachnhehanoi.com/TT09BXD.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *