T?m Panel ALC Viglacera

T?m Panel Bê tông khí c?a Viglacera ???c ?ng d?ng trong vi?c xây t??ng ng?n, t??ng bao.

Kích th??c tiêu chu?n: Kích th??c linh ho?t, có th? c?t theo yêu c?u.

Thông tin v? s?n ph?m:

???c s?n xu?t b?i công ngh? HESS AAC SYSTEMS (CHLB ??c), không nung ??t, h?n ch? t?i ?a phát sinh khí th?i.
Nguyên li?u chính ???c nh?p kh?u t? Nga và m?t s? n??c Châu Âu không ??c h?i, không ?nh h??ng ??n môi tr??ng và s?c kho? c?a ng??i s? d?ng.
?? b?n c?a bê tông khí Viglacera ??n 100 n?m, cao h?n r?t nhi?u so v?i g?ch nung truy?n th?ng. Do ?ó, không c?n ph?i s?a ch?a hay xây m?i l?i nhi?u l?n, giúp gi?m thi?u t?i ?a ch?t th?i xây d?ng.
Tính n?ng s?n ph?m:

Kh? n?ng ch?u ch?n ??ng t?t: T?m ALC c?a Viglacera có s? d?ng c?t thép gia c??ng v?i ???ng kính t? 4 – 8 phi (100 ??n 200 mm) ?? t?ng thêm ?? ch?u l?c cho s?n ph?m. C?t thép ???c b?c m?t l?p ch?ng ?n mòn ?? t?ng ?? b?n t?i ?a. Kh? n?ng ch?u ch?n ??ng c?a g?ch bê tông khí, t?m panel bê tông khí Viglacera ??t và v??t TCVN 7959 : 2011, ???c khuy?n cáo dùng t?i các vùng th??ng x?y ra ??a ch?n nh? Nh?t B?n, Indonesia…

Gia công d? dàng: V?i k?t c?u v?ng ch?c, g?ch bê tông khí ch?ng áp Viglacera có th? khoan, c?t, b?t vít n? ?? treo v?t n?ng, r?t ti?n l?i và linh ho?t trong thi công.

Kh? n?ng ch?ng ?m: G?ch bê tông khí Viglacera có kh? n?ng khu?c tán h?i n??c vào không khí và ít h?p th? h?i n??c trong ?i?u ki?n ti?p xúc v?i môi tr??ng ?m ??t trong th?i gian dài. Quá trình bê tông khí h?p th? n??c ch?m h?n r?t nhi?u so v?i các lo?i v?t li?u khác giúp b?o v? n?i th?t, cân b?ng ?? ?m không khí, ch?ng rêu m?c…

Kh? n?ng ch?ng cháy: Nguyên li?u thô ???c s? d?ng trong s?n xu?t các s?n ph?m bê tông khí c?a Viglacera có tính n?ng v??t tr?i so v?i các lo?i v?t li?u truy?n th?ng – không b?t l?a. ?i?u này giúp cho các công trình s? d?ng t?m ALC t?ng nhi?t ch?m h?n so v?i các công trình s? d?ng v?t li?u xây d?ng, gi?i h?n ch?u l?a EI 240 phút.

Thi công nhanh: Các công trình xây d?ng s? d?ng t?m ALC s? ti?t ki?m ???c th?i gian xây d?ng mà v?n ??m b?o ???c ch?t l??ng. M?t t?m ALC tiêu chu?n có th? thay th? cho 75 viên g?ch truy?n th?ng (kho?ng 150 m2). ?ó chính là lý do ALC tr? thành gi?i pháp thay th? mà các công trình xây d?ng ngày nay tin t??ng l?a ch?n.

Linh ho?t trong s?n xu?t và thân thi?n v?i môi tr??ng: Quy trình s?n xu?t bê tông khí không phát khí th?i, ch?t th?i ra môi tr??ng. Nguyên li?u s?n xu?t t?n d?ng ph?n l?n tro x? c?a nhi?t ?i?n, không ch?t phóng x?, không ?nh h??ng ??n ??t s?n xu?t nông nghi?p. K?t c?u g?ch v?i các l? khí siêu nh? giúp ?i?u hoà không khí, ti?t ki?m n?ng l??ng trong quá trình s? d?ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *