Tag Archives: giá g?ch

Giá g?ch ?ng Tuynen ?ã t?ng lên 1.400 – 1.450 ??ng/viên

Tháng 6-2015, giá g?ch ?ng tuynen ?ã t?ng ít nh?t ba l?n, t?ng m?c t?ng lên ??n 300 – 350 ??ng/viên, m?c k? l?c t? tr??c ??n nay ??i v?i th? tr??ng g?ch ?ng xây d?ng. Giá g?ch ?ng tuynen ?ã lên 1.400 – 1.450 ??ng/viên Tháng 6-2015, giá g?ch ?ng tuynen ?ã t?ng ít […]