So sánh giá g?ch nh? và g?ch ??

V?t li?u không nung ?ang d?n ti?n vào th? tr??ng Vi?t Nam nh?ng ng??i dân v?n ?ang b?n kho?n v? vi?c giá thành s?n ph?m. Nhi?u ng??i lo l?ng v? ch?t l??ng g?ch không nung, giá g?ch nh? hay g?ch bê tông khí ch?ng áp AAC.
201110234950_picture1
Bài vi?t này s? cung c?p cho các b?n nh?ng thông tin c? b?n nh?t v? giá g?ch nh?, ch?t l??ng s?n ph?m g?ch siêu nh? ?? m?i ng??i có th? bi?t.
1. Giá thành s?n ph?m :
S?n ph?m g?ch bê tông khí ch?ng áp s?n xu?t trong dây chuy?n công ngh? c?a ??c qua các khâu ki?m ??nh v? ch?t l??ng s?n ph?m,ch?t l??ng dây chuy?n và ???c ??a ra th? tr??ng v?i giá thành không qua 1 khâu trung gian nào (Vì th? giá thành ch?c ch?n s? h?p lí).V?i tiêu trí “Giao hàng ??n t?n tay khách hàng” G?ch nh? Hà N?i ?áp ?ng t?t c? các ??n hàng t? l?n ??n nh?.
+ 1 mét kh?i g?ch bê tông nh? c?a G?ch nh? Hà N?i có giá bán ra t?i nhà máy cho th? tr??ng 950.000 ??ng (ch?a tính thu? VAT ch?a c?ng v?n chuy?n)
1m3 ~ 83.3 viên,tính ra m?i viên g?ch bê tông nh? giá là 11.404  ??ng (ch?a tính thu? VAT)
+ 1 viên g?ch bê tông khí ch?ng áp có th? tích t??ng ???ng 12 viên g?ch ?? ( Kích th??c g?ch khí ch?ng áp là 600x200x100 còn g?ch ?? là 200x100x50)
+Giá g?ch ?? tính bình quân trên th? tr??ng ???c bán v?i giá 1.250 ??ng.
T?c là 12 viên g?ch ?? có giá là 15.000 ??ng
V?y giá thành c?a g?ch bê tông khí ch?ng áp không h? ??t h?n g?ch ?? nh? mo? ng??i v?n ngh?!
2 . Ch?t l??ng s?n ph?m g?ch bê tông khí ch?ng áp AAC :
– V? ?u ?i?m thì nh? các b?n ?ã xem ? trên : g?ch bê tông khí ch?ng áp có các ?u ?i?m n?i b?t sau:
+Kh?i l??ng riêng nh? : Khi các b?n c?m viên g?ch trên tay có l? m?i th?t s? c?m nh?n ???c ?i?m khác bi?t gi?a g?ch ??g?ch bê tông nh? !
+Cách âm,cách nhi?t,?? co ngót tiêu chu?n,ch?ng th?m t?t : T?t c? nh?ng s?n ph?m ??u ?ã ???c ??a ?i ki?m ??nh t?i vi?n khoa h?c công ngh?
3. vi?c thi công:
+G?ch bê tông nh? có kh?i l??ng riêng nh?,kích th??c 1 viên g?ch bê tông nh? = 12 viên g?ch ?? (Nh?ng c?m r?t nh?) nên vi?c thi công ch?c ch?n s? nhanh h?n vi?c thi công g?ch ??
+ G?ch bê tông nh? Có Th? dùng ???c lo?i v?a bình th??ng.M?c dù có lo?i v?a chuyên dùng nh?ng n?u ch? xây các công trình nhà ? cá nhân thì không nh?t thi?t ph?i dùng lo?i v?a chuyên dùng.Các công trình cao t?ng ph?i dùng lo?i v?a chuyên dùng nh?m ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t .
L?u ý: G?ch nh? Hà N?i khuyên các b?n nên dùng v?a chuyên d?ng vì s? ti?t ki?m cho các b?n chi phí xây thô 1 kho?n ?áng k?.
+G?ch bê tông khí ch?ng áp có b? m?t b?ng ph?ng,vi?c t?o rãnh,khoan l? ?? ?i ???ng ?i?n,???ng n??c r?t nh? nhàng và ??n gi?n
+G?ch bê tông nh? có th? c?a ???c,nên s? ti?t ki?m ???c v?t li?u,viên g?ch ???c c?a nhìn s? vuông v?n.Thêm n?a là vi?c c?a g?ch r?t nh? nhàng !
+G?ch bê tông nh? khi xây ???c dùng búa cao su gõ nên r?t ch?c ch?n ,m?ch xây r?t ??p m?t
+G?ch bê tông nh? có b? m?t r?t ph?ng,khi thi công m?ch r?t ??p nên vi?c chát t??ng,b? t??ng r?t nhanh
Chúc các b?n ch?n ???c lo?i g?ch ?ng ý cho ngôi nhà c?a mình.
N?u có nhu c?u v? làm ??i lý ho?c mua s?n ph?m vui lòng liên h? bàn v? nh?ng chính sách,nh?ng công vi?c c? th?
Xem thêm b?ng báo giá g?ch nh? s? b? do g?ch nh? Hà N?i Cung c?p
https://gachnhehanoi.com/báo-giá
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *