Quy?t ??nh s? 567/Q?-TTG c?a Th? t??ng Chính ph? : V/v phê duy?t Ch??ng trình phát tri?n v?t li?u xây không nung ??n n?m 2020

TH? T??NG CHÍNH PH?
——
S?: 567/Q?-TTg
C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc
______________________________________
Hà N?i, ngày  28  tháng 4  n?m 2010

 
QUY?T ??NH
V? vi?c phê duy?t Ch??ng trình phát tri?n v?t li?u xây không nung ??n n?m 2020
_________
 
TH? T??NG CHÍNH PH?
C?n c? Lu?t T? ch?c Chính ph? ngày 25 tháng 12 n?m 2001;
Xét ?? ngh? c?a B? tr??ng B? Xây d?ng,
 
QUY?T ??NH:
 
?i?u 1. Phê duy?t Ch??ng trình phát tri?n v?t li?u xây không nung ??n n?m 2020 v?i các n?i dung ch? y?u sau:

 1. Quan ?i?m phát tri?n
 2. a) Phù h?p v?i Quy ho?ch t?ng th? phát tri?n v?t li?u xây d?ng ? Vi?t Nam ??n n?m 2020 ?ã ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t; ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng c?a xã h?i; s? d?ng hi?u qu? tài nguyên ??t nông nghi?p, ti?t ki?m n?ng l??ng, gi?m thi?u ô nhi?m, b?o v? môi tr??ng;
 3. b) T?n d?ng t?i ?a các ngu?n ph? th?i các ngành công nghi?p khác;
 4. c) Phát tri?n các c? s? s?n xu?t v?i quy mô công su?t h?p lý, công ngh? tiên ti?n; t?ng b??c n?i ??a hoá vi?c ch? t?o thi?t b? cho dây chuy?n s?n xu?t v?t li?u xây không nung; ?a d?ng hóa v? kích th??c s?n ph?m cho phù h?p v?i th?c t? thi công các công trình xây d?ng v?i ?áp ?ng yêu c?u v? ch?t l??ng;
 5. d) Khuy?n khích các thành ph?n kinh t? tham gia ??u t? s?n xu?t và kinh doanh v?t li?u xây không nung.
 6. M?c tiêu phát tri?n
 7. a) M?c tiêu chung

Phát tri?n s?n xu?t và s? d?ng v?t li?u xây không nung ?? thay th? g?ch ??t sét nung, ti?t ki?m ??t nông nghi?p, góp ph?n b?o ??m an ninh l??ng th?c qu?c gia, gi?m thi?u khí phát th?i gây hi?u ?ng nhà kính và ô nhi?m môi tr??ng, gi?m chi phí x? lý ph? th?i c?a các ngành công nghi?p, ti?t ki?m nhiên li?u than, ?em l?i hi?u qu? kinh t? chung cho toàn xã h?i.

 1. b) M?c tiêu c? th?

– Phát tri?n s?n xu?t và s? d?ng v?t li?u xây không nung thay th? g?ch ??t sét nung ??t t? l?: 20 – 25% vào n?m 2015, 30 – 40% vào n?m 2020;
– Hàng n?m s? d?ng kho?ng 15 – 20 tri?u t?n ph? th?i công nghi?p (tro x? nhi?t ?i?n, x? lò cao…) ?? s?n xu?t v?t li?u xây không nung, ti?t ki?m ???c kho?ng 1.000 ha ??t nông nghi?p và hàng tr?m ha di?n tích ??t ch?a ph? th?i;
– Ti?n t?i xoá b? hoàn toàn các c? s? s?n xu?t g?ch ??t sét nung b?ng lò th? công.

 1. ??nh h??ng phát tri?n s?n xu?t và s? d?ng v?t li?u xây không nung ??n n?m 2020
 2. a) V? ch?ng lo?i s?n ph?m

– G?ch xi m?ng – c?t li?u: t? l? g?ch xi m?ng – c?t li?u trên t?ng s? v?t li?u xây không nung kho?ng 74% vào n?m 2015 và 70% vào n?m 2020;
– G?ch nh?: t? l? g?ch nh? trên t?ng s? v?t li?u xây không nung kho?ng 21% vào n?m 2015 và 25% vào n?m 2020. G?ch nh? có 2 lo?i s?n ph?m chính sau:
+ G?ch t? bê tông khí ch?ng áp (AAC): t? l? g?ch AAC trên t?ng s? v?t li?u xây không nung kho?ng 16% vào n?m 2015 và 20% vào n?m 2020;
+ G?ch t? bê tông b?t: t? l? g?ch t? bê tông b?t trên t?ng s? v?t li?u xây không nung kho?ng 5% t? n?m 2015;
– G?ch khác (?á ch?, g?ch ?á ong, v?t li?u xây không nung t? ??t ??i và ph? th?i xây d?ng, ph? th?i công nghi?p, g?ch silicát…) ??t t? l? kho?ng 5% t? n?m 2015 trên t?ng s? v?t li?u xây không nung.

 1. b) V? công ngh? và quy mô công su?t

Phát tri?n các c? s? s?n xu?t v?t li?u xây không nung b?ng công ngh? tiên ti?n v?i quy mô công su?t phù h?p v?i t?ng vùng, khu v?c.

 1. c) S? d?ng v?t li?u xây không nung:

– T? n?m 2011, các công trình nhà cao t?ng (t? 9 t?ng tr? lên) s? d?ng t?i thi?u 30% v?t li?u xây không nung lo?i nh? (kh?i l??ng th? tích không l?n h?n 1000kg/m3) trong t?ng s? v?t li?u xây;
– Khuy?n khích các công trình xây d?ng s? d?ng v?t li?u xây không nung khác có ?? r?ng l?n h?n 30% và v?t li?u xây không nung lo?i nh?.

 1. Các nhóm gi?i pháp ch? y?u ?? th?c hi?n ch??ng trình bao g?m:
 2. a) Nhóm gi?i pháp v? c? ch? chính sách

– Các chính sách ?u ?ãi v? s?n xu?t và tiêu th? v?t li?u xây không nung:
+ Ngoài các chính sách ?u ?ãi v? thu?: nh?p kh?u, thu nh?p doanh nghi?p, ?u ?ãi và h? tr? khác theo các quy ??nh hi?n hành, các d? án ch? t?o thi?t b? s?n xu?t v?t li?u xây không nung nh? và s?n xu?t g?ch xi m?ng – c?t li?u công su?t t? 7 tri?u viên quy tiêu chu?n/n?m tr? lên ???c h??ng ?u ?ãi nh? ??i v?i các d? án thu?c ch??ng trình c? khí tr?ng ?i?m;
+ V? chi phí chuy?n giao công ngh? ? các d? án có chi phí chuy?n giao ???c th?c hi?n theo quy ??nh t?i ?i?u 9 và ?i?u 39 Lu?t Chuy?n giao công ngh?.

 1. b) Nhóm gi?i pháp v? khoa h?c k? thu?t.
 2. c) Nhóm gi?i pháp v? thông tin, tuyên truy?n.

?i?u 2. T? ch?c th?c hi?n

 1. B? Xây d?ng:

Ch? trì, ph?i h?p v?i các B?, ngành, ??a ph??ng t? ch?c th?c hi?n các nhi?m v? sau:
– Công b?, ph? bi?n, ch? ??o và ki?m tra vi?c tri?n khai th?c hi?n Ch??ng trình phát tri?n v?t li?u xây không nung trong c? n??c. ??nh k? hàng n?m ho?c ??t xu?t báo cáo Th? t??ng Chính ph?;
– Ban hành v?n b?n h??ng d?n th?c hi?n các n?i dung c? th? c?a Ch??ng trình;
– Th?c hi?n các gi?i pháp v? khoa h?c công ngh? ?? phát tri?n s?n xu?t và s? d?ng v?t li?u xây không nung;
– L?p danh m?c các lo?i thi?t b?, v?t t? s?n xu?t v?t li?u xây không nung ???c mi?n thu? nh?p kh?u;
– Xây d?ng l? trình và ?ôn ??c th?c hi?n vi?c xoá b? lò g?ch th? công theo các vùng, mi?n;
– T? ch?c vi?c thông tin, tuyên truy?n v? s?n xu?t, s? d?ng v?t li?u xây không nung.

 1. B? Tài nguyên và Môi tr??ng:

Rà soát, ban hành các v?n b?n h??ng d?n th?c hi?n nh?m qu?n lý ch?t ch? vi?c s? d?ng ??t nông nghi?p làm g?ch ??t sét nung.

 1. B? Tài chính:

Ch? trì, ph?i h?p v?i B? Xây d?ng h??ng d?n th?c hi?n các chính sách thu? liên quan.

 1. B? Công Th??ng:

Ch? trì, ph?i h?p v?i B? Xây d?ng nâng cao n?ng l?c c? khí trong n??c v? ch? t?o thi?t b? s?n xu?t v?t li?u xây không nung.

 1. B? Khoa h?c và Công ngh? h??ng d?n vi?c s? d?ng Qu? chuy?n giao công ngh? theo quy ??nh.
 2. ?y ban nhân dân các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng:

– L?p quy ho?ch vùng nguyên li?u ?? s?n xu?t g?ch ??t sét nung phù h?p v?i các quy ho?ch liên quan, c?m s? d?ng ??t nông nghi?p ?? s?n xu?t g?ch ??t sét nung;
– Tuyên truy?n ph? bi?n và t? ch?c th?c hi?n n?i dung Ch??ng trình phù h?p v?i t?ng ??a ph??ng;
– T? ch?c th?c hi?n xoá b? các c? s? s?n xu?t g?ch ??t sét nung b?ng lò th? công trên ??a bàn;
– ??nh k? hàng n?m ho?c ??t xu?t báo cáo tình hình s?n xu?t và s? d?ng v?t li?u xây không nung ?? B? Xây d?ng t?ng h?p báo cáo Th? t??ng Chính ph?.
?i?u 3. Giao B? Xây d?ng theo dõi, ch? ??o th?c hi?n Ch??ng trình. Hàng n?m t? ch?c ?ánh giá vi?c th?c hi?n Ch??ng trình, ?? xu?t các n?i dung c?n ?i?u ch?nh báo cáo Th? t??ng Chính ph?.
?i?u 4. Quy?t ??nh này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày ký ban hành.
?i?u 5. Các B? tr??ng, Th? tr??ng c? quan ngang B?, Th? tr??ng c? quan thu?c Chính ph?, Ch? t?ch ?y ban nhân dân t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng, H?i ??ng qu?n tr? các T?p ?oàn kinh t?, T?ng công ty Nhà n??c, Th? tr??ng các c? quan liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này./.
 

 
N?i nh?n:
– Ban Bí th? Trung ??ng ??ng;
– Th? t??ng, các Phó Th? t??ng Chính ph?;
– Các B?, c? quan ngang B?, c? quan thu?c CP;
– VP BC? TW v? phòng, ch?ng tham nh?ng;
– H?ND, UBND các t?nh, TP tr?c thu?c TW;
– V?n phòng Trung ??ng và các Ban c?a ??ng;
– V?n phòng Ch? t?ch n??c;
– H?i ??ng Dân t?c và các ?y ban c?a Qu?c h?i;
– V?n phòng Qu?c h?i;
– Tòa án nhân dân t?i cao;
– Vi?n Ki?m sát nhân dân t?i cao;
– Ki?m toán Nhà n??c;
– ?y ban Giám sát tài chính Qu?c gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã h?i;
– Ngân hàng Phát tri?n Vi?t Nam;
– UBTW M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam;
– C? quan Trung ??ng c?a các ?oàn th?;
– Các T?p ?oàn kinh t?, T?ng công ty 90,91;
– VPCP: BTCN, các PCN, C?ng TT?T,
các V?, C?c, ??n v? tr?c thu?c, Công báo;
– L?u: V?n th?, KTN (5b).XH
KT. TH? T??NG
PHÓ TH? T??NG
 
(?ã ký)
Hoàng Trung H?i

T?i v? : https://gachnhehanoi.com/Quyetdinh567.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *