Geleximco – Ch? ??u t? An Bình Homeland

T?p ?oàn Geleximco và các công ty thành viên

T?p ?oàn Geleximco là ai ?

T?p ?oàn Geleximco – Geleximco Group là m?t trong nh?ng t?p ?oàn t? nhân l?n t?i Vi?t Nam. Thành l?p t? n?m 1993 Công ty TNHH Xu?t nh?p kh?u t?ng h?p Hà N?i – GELEXIMCO là m?t C?T có ti?m l?c. GELEXIMCO ?ã xây d?ng mô hình phát tri?n thành m?t t?p ?oàn kinh t? ?a ngành, t?p trung vào 5 l?nh v?c chính: S?n xu?t Công nghi?p; Tài chính – Ngân hàng; B?t ??ng s?n; Th??ng m?i – D?ch v? và Nông nghi?p Công ngh? cao.

T?p ?oàn Geleximco và các công ty thành viên
T?p ?oàn Geleximco và các công ty thành viên

Nh?ng d? án b?t ??ng s?n mang th??ng hi?u c?a T?p ?oàn GELEXIMCO ??u ???c th? tr??ng chú ý ngay t? nh?ng ngày ??u m? bán nh?: Khu ?ô th? tha?nh phô? giao l?u trên ???ng Pha?m V?n ?ô?ng, Khu ?ô th? Gelexia Riverside, Khu ?ô th? Lê Tr?ng T?n (Hà N?i), Khu ?ô th? Cái D?m (Qu?ng Ninh), An Bình Plaza và s?p t?i là d? án An Bình Homeland… N?i b?t, khu ?ô th? An Bình City ?ã ???c trao t?ng gi?i th??ng Khu Nhà ? ?áng s?ng nh?t c?a Hi?p h?i B?t ??ng s?n Vi?t Nam.

Chung c? An Bình City
Chung c? An Bình City

GELEXIMCO là cô? ?ông sa?ng lâ?p va? ?ô?ng s?? h??u các ??n v? nh?: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n An Bình, Công ty C? ph?n Ch?ng khoán An Bình, Công ty c? ph?n Qu?n lý qu? ??u t? ch?ng khoán An Bình, Công ty C? ph?n T?p ?oàn ??u t? tài chính An Bình…

Trong l?nh v?c th??ng m?i – d?ch v?, GELEXIMCO ?ã ??a vào ho?t ??ng sân golf GELEXIMCO Hòa Bình – Hilltop Valley Golf Club, ???c khách hàng ?ánh giá là m?t trong nh?ng sân golf có c?nh quan, ??a hình ??p nh?t c? n??c và có ?? chinh ph?c cao. GELEXIMCO ti?p t?c ??u t? nh?ng d? án sân golf k?t h?p bi?t th? ngh? d??ng quy mô l?n ? Lào Cai, H?i Phòng…

Chung c? An Bình Homeland là m?t t? h?p c?n h? cao c?p, t?a l?c t?i Khu C khu ?ô th? Geleximco Lê Tr?ng T?n. ?ây là m?t s?n ph?m h??ng ??n các khách hàng tr?, v?i m?c tài chính v?a ph?i. An Bình Homeland s? ra m?t th? tr??ng v?i h?n 1000 c?n h? 2 phòng ng? và 3 phòng ng?. Ngay t?i d? án s? có ??y ?? ti?n ích, d?ch v? ph?c v? cho c? dân. An Bình Homeland h?a h?n s? là d? án ?áng s?ng b?c nh?t khu v?c .

Ph?i c?nh chung c? An Bình homeland
Ph?i c?nh chung c? An Bình homeland

Thông tin liên h?:

Hotline: 0981 61 61 41 (Inbox Zalo, FB)

Website: http://anbinh-homeland.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *