G?ch bê tông khí ch?ng áp là gì ?

M?t b?ng tòa B d? án Anland Lake View

G?ch bê tông khí ch?ng áp là m?t trong nh?ng s?n ph?m g?ch không nung ???c s? d?ng ?? gi?m t?i tr?ng n?n móng và gi?m chi phí xây d?ng cho các toàn nhà. Tên ti?ng anh là Autoclaved aerated concrete (AAC). ?ây là v?t li?u xây d?ng nh?, ???c ?úc s?n ho?c s?n xu?t theo dây chuy?n. Nó ???c dùng làm các c?u ki?n, có kh? n?ng cách âm, cách nhi?t, ch?u l?a, ch?ng th?m..
201110234950_picture1
?? s?n xu?t AAC, xi m?ng ???c tr?n v?i vôi, cát th?ch anh, hay tro bay tái ch? (s?n ph?m t? các nhà máy nhi?t ?i?n ??t than), n??c, và b?t nhôm-ch?t t?o khí (có th? thay th? cát b?ng các khoáng silic ho?t tính nh? x? bazow d??i d?ng nghi?n m?n). Ph?n ?ng th? nh?t gi?a nhôm và h?n h?p bê tông (c? th? là v?i Ca(OH)2) t?o ra nh?ng bong bóng c? vi mô ch?a H2, t?o ra l? r?ng trong bê tông, gia t?ng th? tích c?a bê tông lên t?i 5 l?n so v?i bê tông th??ng. Sau khi hi?rô bay h?i s? ?? l?i các l? r?ng kín, sau ?ó bê tông khí ch?ng áp s? ???c ?? vào khuôn t?o hình ho?c c?t thành hình d?ng thi?t k?. S?n ph?m này ti?p t?c ???c ??a vào n?i h?p (khí ch?ng áp), n?i ph?n ?ng th? hai di?n ra. D??i nhi?t ?? và áp su?t cao bên trong n?i Ca(OH)2 ph?n ?ng v?i cát th?ch anh ?? hình thành hydrat silica canxi, ?ó là m?t c?u trúc tinh th? c?ng t?o c??ng ?? cao. Quá trình này có th? m?t ??n 12 gi?, trong ?ó áp su?t có th? ??t ??n 12 bar, trong khi nhi?t ?? luôn ??t ??n 1800 0C. Sau lúc này, v?t li?u ?ã s?n sàng ?? s? d?ng
V?i nhi?u ?u ?i?m nh? g?ch nh?, có kh? n?ng cách âm cách nhi?t t?t, gi?m chi phí thi công. G?ch bê tông khí ch?ng áp là m?t lo?i v?t li?u xanh, thân thi?n v?i môi tr??ng.
M?t s? hình ?nh xây d?ng nhà b?ng g?ch bê tông khí ch?ng áp AAC
172-2zdpjuzlgned

Hình ?nh thi công t?i d? án - Xây t??ng b?ng g?ch nh? AAC
Xây t??ng b?ng g?ch nh? AAC
Xây d?ng, c?i n?i nhà dân
Xây d?ng, c?i n?i nhà dân
Xây d?ng nhà dân
Xây d?ng nhà dân
Xây d?ng, c?i n?i nhà dân
Xây d?ng, c?i n?i nhà dân
Hãy tham kh?o thêm báo giá g?ch nh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *