G?ch Bê tông khí ch?ng áp AAC 600x200x100mm

G?ch bê tông khí AAC Viglacera kích th??c 600x100x200
G?ch bê tông khí AAC Viglacera kích th??c 600x100x200
G?ch bê tông khí AAC Viglacera kích th??c 600x100x200

1. T? tr?ng nh?
T? 800 – 850kg/m3, t??ng ???ng 1/2 g?ch ??c, 2/3 g?ch r?ng 2 l?, 1/5 t? tr?ng g?ch bê tông thông th??ng.
Giúp gi?m t?i tr?ng tòa nhà gi?m k?t c?u móng d?m c?t
Giúp gi?m chi phí xây thô t? 10 -> 12%
Giúp gi?m tiêu hao nhân công, ??y nhanh ti?n ?? xây d?ng.
2. Tính b?o ôn cách nhi?t cao:
H? s? d?n nhi?t kho?ng 0.11 -> 0.22W/mok, b?ng 1/4 ??n 1/5 h? s? d?n nhi?t g?ch nung, t??ng ???ng 1/6 h? s? d?n nhi?t c?a g?ch bê tông thông th??ng.
S? d?ng s?n ph?m g?ch nh? – g?ch bê tông khí ch?ng áp s? gi?m t?i 40% chi phí ?i?n n?ng tiêu th? cho ?i?u hoà.
G?ch bê tông khí ch?ng áp có chi?u dày 20cm s? t??ng ???ng hi?u qu? b?o ôn c?a t??ng g?ch ??t nung có chi?u dày 49 cm.
3. Cách âm t?t:
G?p 2 l?n g?ch xây thông th??ng nh? k?t c?u nhi?u l? khí phân b? ??u ??n v?i m?t ?? cao trong m?i viên g?ch nh? – g?ch bê tông khí. ?? cách âm g?ch nh? – G?ch Bê tông khí ch?ng áp t? 40db –> 47db trong khi g?ch xây thông th??ng t? 20db –> 28db.
4. Tính ch?u nhi?t:
Khi ? nhi?t ?? 6000C, c??ng ?? kháng nén c?a g?ch nh? – g?ch bê tông khí ch?ng áp t??ng ???ng v?i khi ? nhi?t ?? th??ng vì v?y tính n?ng ch?ng cháy c?a g?ch nh? – g?ch bê tông khí ch?ng áp trong xây d?ng ??t tiêu chu?n c?p I theo tiêu chu?n Qu?c gia
5. Kh? n?ng ch?u ch?n ??ng t?t:
Vì tr?ng l??ng c?a g?ch nh? – g?ch bê tông khí th?p nên tr?ng l?c ??t lên m?t ??t th?p. V?i k?t c?u th? x?p, nên G?ch block siêu nh? (bê tông khí ch?ng áp – AAC) có kh? n?ng h?p th? xung l?c r?t t?t, kh? n?ng chi? ??ng ??t t?t h?n h?n so v?i g?ch xây thông th??ng.
6. Có các kích th??c phù h?p
Linh ho?t trong kích th??c g?ch giúp t?ng di?n tích s? d?ng.
T??ng 200mm gi?m xu?ng 150mm
T??ng 100mm gi?m xu?ng 80mm.
7. Gia công d? dàng:
G?ch nh? – g?ch bê tông khí có th? khoan, c?t, ?óng ?inh v.v… c?ng nh? có th? thêm c?t thép vào trong khi thi công, mang l?i s? ti?n l?i và linh ho?t trong thi công.
8. Linh ho?t trong s?n xu?t và thân thi?n v?i môi tr??ng:
G?ch block siêu nh? (bê tông khí ch?ng áp – AAC) có th? s?n xu?t t? nhi?u lo?i nguyên li?u khác nhau, tu? theo ?i?u ki?n c?a t?ng vùng, ??ng th?i có th? t?n d?ng các lo?i ph? th?i công nghi?p khác. Trong quá trình s?n xu?t công nghi?p không phát th?i khí, ch?t th?i r?n, n??c th?i ra môi tr??ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *