Ch? th? s? 10/CT-TTg v? vi?c t?ng c??ng s? d?ng v?t li?u không nung

TH? T??NG CHÍNH PH?________S?: 10/CT-TTg C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc
______________________________________
Hà N?i, ngày  16  tháng 4 n?m 2012

CH? TH?
V? vi?c t?ng c??ng s? d?ng v?t li?u xây không nung và h?n ch? s?n xu?t, s? d?ng g?ch ??t sét nung                                                                                               
Trong nh?ng n?m qua, Chính ph? ?ã t?p trung ch? ??o phát tri?n v?t li?u xây không nung (VLXKN) ?? t?ng b??c thay th? g?ch ??t sét nung, h?n ch? s? d?ng ??t sét và than – ngu?n tài nguyên không tái t?o, góp ph?n b?o v? an ninh l??ng th?c, ti?t ki?m n?ng l??ng và gi?m l??ng khí th?i CO2. Ngoài ra, vi?c s? d?ng ph? th?i c?a các ngành công nghi?p nh? tro, x?, m?t ?á… ?? s?n xu?t VLXKN c?ng góp ph?n gi?m m?t l??ng ?áng k? các ch?t th?i r?n ra môi tr??ng.
T?i Quy?t ??nh s? 567/Q?-TTg ngày 28 tháng 4 n?m 2010, Th? t??ng Chính ph? ?ã ban hành Ch??ng trình phát tri?n VLXKN ??n n?m 2020. Ch??ng trình phát tri?n VLXKN ?ã ???c ph? bi?n r?ng rãi và ???c các c?p, các ngành, ??c bi?t là các doanh nghi?p s?n xu?t v?t li?u xây d?ng h??ng ?ng tích c?c. Lãnh ??o các c?p chính quy?n, doanh nghi?p và ng??i dân b??c ??u ?ã làm quen v?i VLXKN; nâng cao ý th?c b?o v? môi tr??ng trong s?n xu?t và s? d?ng v?t li?u xây.
Bên c?nh nh?ng k?t qu? ??t ???c, v?n còn nhi?u b?t c?p trong vi?c qu?n lý ??u t?, s?n xu?t, ??c bi?t là vi?c s? d?ng VLXKN thay th? g?ch ??t sét nung. Các v?n b?n h??ng d?n tri?n khai th?c hi?n c? ch? chính sách h? tr? cho vi?c ??u t? phát tri?n và s? d?ng VLXKN ch?m ???c ban hành. Tình hình s?n xu?t và tiêu th? g?ch ??t sét nung b?ng lò th? công v?n di?n ra ph? bi?n (chi?m 35 – 40% s?n l??ng g?ch ??t sét nung). Vì v?y vi?c tiêu th? VLXKN, ??c bi?t là g?ch bê tông nh? g?p nhi?u khó kh?n. Nh?ng l?i ích c?a vi?c s?n xu?t và s? d?ng VLXKN không ???c phát huy và không khuy?n khích ???c ??u t? phát tri?n VLXKN.
Nh?m ti?p t?c ??y m?nh vi?c tri?n khai th?c hi?n Ch??ng trình phát tri?n VLXKN, Th? t??ng Chính ph? yêu c?u các B?, ngành, ??a ph??ng th?c hi?n các nhi?m v? sau ?ây:
1. T?ng c??ng công tác tuyên truy?n, ph? bi?n và h??ng d?n th?c hi?n các chính sách c?a Chính ph? thu?c ph?m vi qu?n lý c?a t?ng B?, ngành, ??a ph??ng, nh?m khuy?n khích s?n xu?t và ?u tiên s? d?ng VLXKN, k? c? các s?n ph?m t?m t??ng th?ch cao và t?m 3D. H?n ch? s?n xu?t và s? d?ng g?ch ??t sét nung, ti?p t?c xây d?ng l? trình phù h?p v?i t?ng ??a ph??ng ?? s?m ch?m d?t s?n xu?t g?ch ??t sét nung b?ng lò th? công, lò th? công c?i ti?n, lò vòng s? d?ng nhiên li?u hoá th?ch (than, d?u, khí).
2. B? Xây d?ng
– Ban hành theo th?m quy?n ho?c trình Th? t??ng Chính ph? ban hành các c? ch? chính sách ??ng b? nh?m t?ng c??ng s? d?ng VLXKN theo h??ng:
+ Các công trình s? d?ng v?n nhà n??c nh?: Tr? s? làm vi?c, b?nh vi?n, tr??ng h?c… b?t bu?c ph?i s? d?ng VLXKN.
+ Các công trình nhà cao t?ng không phân bi?t ngu?n v?n, ?u tiên s? d?ng VLXKN, ??c bi?t là VLXKN lo?i nh? t?i thi?u ph?i ??t 30% trong t?ng s? v?t li?u xây.
+ Khi phê duy?t d? án ??u t? xây d?ng, các ch? ??u t? ph?i chú ý vi?c ?u tiên s? d?ng VLXKN.
– T?ng c??ng ki?m tra vi?c th?c hi?n các quy ??nh v? s? d?ng VLXKN trong các công trình xây d?ng theo Quy?t ??nh s? 567/Q?-TTg ngày 28 tháng 4 n?m 2010 c?a Th? t??ng Chính ph?.
– T?ng c??ng ch? ??o vi?c nghiên c?u hoàn thi?n công ngh? và thi?t b? s?n xu?t g?ch không nung.
– Ch? trì, ph?i h?p v?i các ??a ph??ng ti?p t?c xây d?ng l? trình gi?m d?n vi?c s?n xu?t, s? d?ng g?ch ??t sét nung và ch?m d?t s?n xu?t g?ch ??t sét nung b?ng lò th? công, lò th? công c?i ti?n, lò vòng s? d?ng nhiên li?u hoá th?ch phù h?p v?i ?i?u ki?n c? th? c?a t?ng ??a ph??ng, ??c bi?t là các lò g?ch g?n khu ?ô th?, khu dân c?.
– L?p quy ho?ch phát tri?n s?n xu?t vôi quy mô công nghi?p trên ph?m vi toàn qu?c, ?áp ?ng yêu c?u vôi cho s?n xu?t VLXKN và nhu c?u c?a th? tr??ng.
– Ch? ??o, ph?i h?p v?i các h?i, hi?p h?i ngh? nghi?p, c? quan truy?n thông ?? t?ng c??ng công tác thông tin tuyên truy?n v? các tính n?ng ?u vi?t, hi?u qu? kinh t?, b?o v? môi tr??ng… khi s? d?ng VLXKN, ??c bi?t là g?ch bê tông nh?.
– T?ng h?p, ?? xu?t ??nh h??ng chính sách nh?m nâng cao hi?u qu? th?c hi?n Ch??ng trình phát tri?n VLXKN ??n n?m 2020.
3. B? Tài chính
– ?? xu?t v?i Chính ph? báo cáo ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i ?i?u ch?nh m?c thu? su?t c?a thu? tài nguyên ??i v?i ??t sét s?n xu?t g?ch lên m?c t?i ?a (15%).
4. B? Tài nguyên và Môi tr??ng
– T?ng c??ng ki?m tra vi?c qu?n lý khai thác và s? d?ng tài nguyên (??t sét, than…) ?? s?n xu?t g?ch, ki?m tra v? môi tr??ng t?i các c? s? s?n xu?t g?ch ??t sét nung, ??c bi?t là các c? s? s?n xu?t g?ch ??t sét nung b?ng lò th? công, lò th? công c?i ti?n, lò vòng theo ?úng các quy ??nh c?a pháp lu?t v? tài nguyên và môi tr??ng trên quan ?i?m b?o v? môi tr??ng và phát tri?n b?n v?ng.
– Ph?i h?p v?i B? Xây d?ng và ?y ban nhân dân các ??a ph??ng trong vi?c ch?m d?t s?n xu?t g?ch nung b?ng lò g?ch th? công, th? công c?i ti?n, lò vòng s? d?ng nhiên li?u hoá th?ch ? các vùng, mi?n.
5. B? Công Th??ng
– Trình Th? t??ng Chính ph? b? sung thi?t b? và d? án ch? t?o thi?t b? s?n xu?t VLXKN vào danh m?c các s?n ph?m c? khí tr?ng ?i?m, danh m?c d? án ??u t? s?n xu?t s?n ph?m c? khí tr?ng ?i?m giai ?o?n t? 2009 ??n n?m 2015 ?? ???c h??ng ?u ?ãi theo Quy?t ??nh s? 10/2009/Q?-TTg ngày 06 tháng 01 n?m 2009 c?a Th? t??ng Chính ph?.
– Không s? d?ng kinh phí khuy?n công hàng n?m vào vi?c h? tr? cho các c? s? s?n xu?t g?ch ??t sét nung s? d?ng công ngh? nung b?ng lò th? công c?i ti?n, lò vòng.
– Ch? ??o, h??ng d?n các d? án nhi?t ?i?n ??u t? công ngh? phù h?p gi?m thi?u phát th?i ra môi tr??ng góp ph?n gi?m di?n tích bãi th?i, b?o v? môi tr??ng; ??ng th?i thu h?i ???c tro, x? và th?ch cao ??m b?o ch?t l??ng ?? làm nguyên li?u cho s?n xu?t VLXKN.
6. B? Khoa h?c và Công ngh?
– ?u tiên b? trí v?n cho các ?? án nghiên c?u công ngh? s?n xu?t VLXKN và s?n xu?t thi?t b? cho s?n xu?t VLXKN.
– H??ng d?n áp d?ng ?u ?ãi v? chuy?n giao công ngh? v?i các d? án ??u t? s?n xu?t VKXKN.
– Không s? d?ng v?n khoa h?c hàng n?m vào vi?c h? tr? cho các c? s? s?n xu?t g?ch ??t sét nung s? d?ng công ngh? nung b?ng lò th? công c?i ti?n, lò vòng.
7. ?y ban nhân dân các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng
– Ph?i h?p v?i B? Xây d?ng ti?p t?c xây d?ng l? trình gi?m d?n vi?c s?n xu?t, s? d?ng g?ch ??t sét nung và ch?m d?t s?n xu?t g?ch ??t sét nung b?ng lò th? công, lò th? công c?i ti?n, lò vòng s? d?ng nhiên li?u hoá th?ch phù h?p v?i ?i?u ki?n c? th? c?a t?ng ??a ph??ng.
– Tích c?c ch? ??o th?c hi?n Ch??ng trình phát tri?n VLXKN ?ã ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t theo Quy?t ??nh s? 567/Q?-TTg ngày 28 tháng 4 n?m 2010.
– Xây d?ng và rà soát Quy ho?ch phát tri?n s?n xu?t v?t li?u xây d?ng t?i ??a ph??ng phù h?p v?i Quy?t ??nh s? 567/Q?-TTg ngày 28 tháng 4 n?m 2010 c?a Th? t??ng Chính ph?, trong ?ó chú tr?ng vi?c phát tri?n VLXKN t?ng b??c thay th? g?ch ??t sét nung.
– Rà soát trình H?i ??ng nhân dân quy?t ??nh nâng m?c phí b?o v? môi tr??ng ??i v?i vi?c khai thác ??t sét làm g?ch lên m?c t?i ?a.
8. Các B?, ngành và ?y ban nhân dân các ??a ph??ng hàng n?m ho?c ??t xu?t báo cáo B? Xây d?ng ti?n ?? th?c hi?n các nhi?m v? ???c giao.
B? Xây d?ng ch? trì theo dõi, t?ng h?p tình hình, k?p th?i báo cáo Th? t??ng Chính ph? nh?ng v?n ?? phát sinh trong quá trình th?c hi?n Ch? th? này./.

N?i nh?n:– Ban Bí th? Trung ??ng ??ng;
– Th? t??ng, các Phó Th? t??ng Chính ph?;
– Các B?, c? quan ngang B?, c? quan thu?c CP;
– H?ND, UBND các t?nh, TP tr?c thu?c TW;
– V?n phòng Trung ??ng và các Ban c?a ??ng;
– V?n phòng Ch? t?ch n??c;
– H?i ??ng Dân t?c và các ?y ban c?a Qu?c h?i;
– V?n phòng Qu?c h?i;
– Tòa án nhân dân t?i cao;
– Vi?n Ki?m sát nhân dân t?i cao;
– C? quan Trung ??ng c?a các ?oàn th?;
– Các T?p ?oàn kinh t? nhà n??c và T?ng công ty 91;- VPCP: BTCN, các PCN, Tr? lý TTCP,các V?, C?c, C?ng TT?T;
– L?u: VT, KTN (4).KN.
 

T?i v? : https://gachnhehanoi.com/Chithi10.16.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *