Cách thi công g?ch siêu nh? ( g?ch bê tông khí ch?ng áp aac ) c? b?n

M?t b?ng tòa B d? án Anland Lake View

V?i g?ch bê tông khí ( hay còn g?i là g?ch nh? ) ph??ng pháp thi công t??ng t? nh? xây g?ch ?? bình th??ng. Tuy nhiên các s?n ph?m g?ch không nung này s? t?t h?n r?t nhi?u khi b?n s? d?ng v?a chuyên d?ng ( v?a xây g?ch nh? ).
 
1: Tr?n v?a xây chuyên d?ng m?ch m?ng.
Khi dùng g?ch nh? v?i sai l?ch kích th??c viên nh? (c?t viên b?ng máy) thì dùng v?a xây m?ch m?ng hi?u qu? h?n v? t?c ?? xây và ch?t l??ng t??ng xây.
Tr?n v?a theo trình t? sau:
– ?? n??c vào thùng tr?n (t?t nh?t dùng thùng nh?a). L??ng n??c theo h??ng d?n c?a nhà s?n xu?t ho?c ghi trên v? bao v?a;
– Dùng máy khu?y chuyên d?ng ho?c máy khoan c?m tay k?p cánh khu?y, v?a khu?y v?a t? t? ?? v?a khô vào thùng tr?n;
– Khu?y tr?n liên t?c cho ??n khi h?n h?p v?a d?o ??u (nhìn th?y ??u màu, không còn b?t v?a khô, không còn vón c?c;
– Sau 10 ??n 15 phút khu?y thêm m?t l?n. Trong quá trình xây, ?? v?a d?o ??u có th? kh?y tr?n l?i;
– V?a khô ch?a dùng t?i ???c b?o qu?n trong bao kín nh? b?o qu?n xi m?ng bao.
2: Xây.
Xây hàng ??u tiên ??c bi?t quan tr?ng. Hàng ??u tiên n?u ???c xây v?i ?? th?ng và ?? ngang b?ng càng cao thì càng d? xây các hàng ti?p theo. Xây hàng ??u tiên theo trình t? sau:
– V? sinh và làm ?m b? m?t ph?n n?n s? xây t??ng;
– B?t m?c l?y ph?ng m?ch v?a ??u tiên;
-C?ng dây l?y th?ng hàng xây ??u tiên;
– R?i ??u v?a theo m?c ?ã b?t. N?u n?n không ph?ng thì có th? dùng v?a xi m?ng cát (mác t??ng ???ng) cán t?o ph?ng m?ch v?a ??u tiên.
– ??t block ??u tiên, dùng tay ray block xu?ng m?ch v?a phía d??i và ép block vào m?t bên ??ng th?i ch?nh block th?ng theo dây c?ng.
– Dùng th??c ki?m tra ?? ngang b?ng c?a block ?ã xây, dùng búa cao su ch?nh b?ng n?u block b? nghiêng.
– Xây block k? ti?p: dùng g?u r?i v?a ph? ??u v?a lên m?t c?nh c?a block ?ã xây; dùng tay ray ho?c búa cao su ép block xu?ng m?ch v?a phía d??i và vào m?t ?ã ph?t v?a c?a block xây tr??c, ??ng th?i ch?nh th?ng block theo dây c?ng. Dùng ni vô và búa cao su ki?m tra và c?n ch?nh ?? ngang b?ng c?a block m?i xây.
– Ti?p t?c nh? v?y ??n viên cu?i hàng, ?o kho?ng cách còn l?i n?u không v?a c? viên thì c?t block cho v?a ?? kho?ng cách còn l?i.
– Ph? v?a kín hai m?t c?nh c?a block cu?i cùng, ??t và ch?nh ngang b?ng block này nh? các block tr??c CHÚ Ý: N?u gi?a các viên không ???c chà ph?ng thì ch? gi?t c?p d? bi n?t c?c b?.
– Dùng ch?i, bàn ch?i v? sinh s?ch b?i bám trên b? m?t hàng block ?ã ???c chà ph?ng và chu?n b? xây hàng ti?p theo.

Chi ti?t cách xây g?ch siêu nh?

Xây viên ??u tiên ( l?p v?a lót d??i cùng b?ng v?a thông th??ng )
Xây viên ??u tiên ( l?p v?a lót d??i cùng b?ng v?a thông th??ng )
??t g?ch vào v? trí xây
??t g?ch vào v? trí xây
?o dây
?o dây
Dùng bay chuyên d?ng quét m?t l?p v?a m?ng
Dùng bay chuyên d?ng quét m?t l?p v?a m?ng
??t viên ti?p theo vào
??t viên ti?p theo vào
Dùng búa cao su và th??c
Dùng búa cao su và th??c
3: C?t g?ch.
Dùng ke vuông và c?a chuyên d?ng ?? c?a th?ng c?t viên g?ch theo tính toán.
Dùng ke n?u c?t g?ch b?ng c?a tay
Dùng ke n?u c?t g?ch b?ng c?a tay
S? d?ng c?a tay
S? d?ng c?a tay
??t viên v?a c?t vào n?i mu?n chèn.
??t viên v?a c?t vào n?i mu?n chèn.
G?ch nh? s? d?ng r?t d? dàng và ti?n l?i ngoài ra còn có r?t nhi?u l?i ích nh? xây nhanh h?n, giá thành thi công gi?m, cách âm, cách nhi?t t?t h?n và ??c bi?t là s?n ph?m ???c b? xây d?ng quy ??nh ?? xây d?ng cho các công trình nhà n??c ? Vi?t Nam.
Chúc các b?n thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *