Author Archives: admin

G?ch tôn n?n siêu nh?

G?ch siêu nh? tôn n?n Viglacera: Là lo?i s?n ph?m r?t ?a d?ng v? kích th??c kh?i l??ng th? tích r?t nh? kích th??c l?n dùng ?? tôn n?n cho các nhà hàng, công trình dân d?ng, các chung c? c?n tôn n?n nâng c?t chi?u cao… G?ch siêu nh? tôn n?n Viglacera: ?a d?ng […]

T?m Panel ALC Viglacera

T?m Panel Bê tông khí c?a Viglacera ???c ?ng d?ng trong vi?c xây t??ng ng?n, t??ng bao. Kích th??c tiêu chu?n: Kích th??c linh ho?t, có th? c?t theo yêu c?u. Thông tin v? s?n ph?m: ???c s?n xu?t b?i công ngh? HESS AAC SYSTEMS (CHLB ??c), không nung ??t, h?n ch? t?i ?a phát […]

G?ch nh? Cách nhi?t – Ch?ng cháy

G?ch cách nhi?t, ch?ng cháy. ?ây là lo?i g?ch có t? tr?ng r?t nh?, kh?i l??ng th? tích t? 400kg ??n 500kg, có nhi?u l? khí nên h? s? d?n nhi?t = 0,12 W/mok vì v?y tính cách nhi?t g?p 6 – 8 l?n g?ch ??t sét nung thông th??ng, G?CH BÊ TÔNG KHÍ CH?NG […]