Athena Complex : Áp d?ng v?t li?u m?i trong xây d?ng

Athena Complex do t?p ?oàn 379 BCA làm ch? ??u t?. Tiên phong trong l?nh v?c xây d?ng, ??n v? ?ã áp d?ng r?t nhi?u ph??ng án k? thu?t m?i vào thi công.

Thi?t k? chung c? Athena COmplex
Thi?t k? chung c? Athena COmplex

Thông tin chung c? Athena Complex :
Tên d? án: Chung c? Athena Complex Pháp Vân
V? trí: Ngõ 161 Ng?c H?i, K?T Pháp Vân, Hoàng Mai, HN
Ch? ??u t?: Công ty TNHH phát tri?n ?ô th? và xây d?ng 379
Quy mô: G?m 1 tòa chung c? cao 27 t?ng: bao g?m 2 t?ng h?m, 4 t?ng TTTM d?ch v?, v?n phòng, t? t?ng 5 – 27 t?ng c?n h? ?? ?.
Lo?i c?n h?: 2PN – 3PN
Di?n tích c?n h?: 65,5 m2 – 66,5 m2 – 67m2 – 67,5m2 – 69m2 – 90,5m2 – 92m2
D? ki?n bàn giao: Quý I/2021.

Athena Complex là m?t d? án có m?c giá ch? t? 21 tri?u/m2. ?ây là d? án ???c thi?t k? không gian s?ng xanh, v?t li?u xây d?ng thân thi?n v?i môi tr??ng. T?t c? ??u nh?m m?c ?ích ph?c v? cho c? dân có m?t cu?c s?ng t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *