GI?I THI?U V? G?CH NH? VIGLACREA

V?i h?n 45 n?m tiên phong trong l?nh v?c s?n xu?t v?t li?u xây d?ng, Viglacera ???c ?ánh giá là doanh nghi?p ??u ngành c? ? th? tr??ng n?i ??a và qu?c t? b?ng vi?c liên t?c ?ng d?ng công ngh? hi?n ??i vào s?n xu?t s?n ph?m m?i và ?ào t?o, phát tri?n ngu?n nhân l?c – tài s?n quan tr?ng và là y?u t? c?t lõi trong s? phát tri?n c?a T?ng công ty.

Viglacera là doanh nghi?p ??u tiên nghiên c?u và s?n xu?t s?n ph?m g?ch bê tông khí ch?ng áp t?i th? tr??ng Mi?n B?c v?i công su?t ??t trên 200.000 m3/n?m. Chúng tôi t? hào là nhà s?n xu?t duy nh?t t?i Vi?t Nam có kh? n?ng s?n xu?t thành công t?m Panel c?t thép và l?p b?o v? c?t thép theo dây chuy?n công ngh? c?a hãng HESS AAC SYSTEMS (CHLB ??c) – m?t trong nh?ng hãng công ngh? hàng ??u th? gi?i trong l?nh v?c cung c?p và chuy?n giao công ngh?, thi?t b? k? thu?t cao trong l?nh v?c s?n xu?t bê tông khí ch?ng áp (AAC), m? ra b??c ti?n m?i cho s? phát tri?n v?t li?u xây d?ng không nung.