Category Archives: T? V?n

Thông tin v? s?n ph?m và các bài vi?t h??ng d?n xây d?ng s? d?ng g?ch không nung ( g?ch nh? – g?ch xi m?ng c?t li?u ).

G?ch bê tông khí ch?ng áp là gì ?

M?t b?ng tòa B d? án Anland Lake View

G?ch bê tông khí ch?ng áp là m?t trong nh?ng s?n ph?m g?ch không nung ???c s? d?ng ?? gi?m t?i tr?ng n?n móng và gi?m chi phí xây d?ng cho các toàn nhà. Tên ti?ng anh là Autoclaved aerated concrete (AAC). ?ây là v?t li?u xây d?ng nh?, ???c ?úc s?n ho?c s?n xu?t theo […]

H??ng d?n xây g?ch siêu nhe, Xây m?u g?ch bê tông khí ch?ng áp aac

Clip H??ng d?n xây g?ch siêu nhe, Xây m?u g?ch bê tông khí ch?ng áp aac. S?n ph?m s? d?ng ph? bi?n ? các công trình dân d?ng t? nhà ? cao t?ng ??n v?n phòng hay kho x??ng…Nh?ng hi?u qu? thi?t th?c c?a chúng t?t c? các gia ch? ??u nh?n th?y chính là […]