Tiêu chu?n g?ch nh? AAC Bê tông nh? – Block bê tông khí ch?ng áp (AAC)

TCVN 7959:2011 do Vi?n V?t li?u xây d?ng-B? Xây d?ng biên so?n, B? Xây d?ng ?? ngh?, T?ng c?c Tiêu chu?n ?o l??ng Ch?t l??ng th?m ??nh, B? Khoa h?c và Công ngh? công b?.
1 Ph?m vi áp d?ng
Tiêu chu?n này áp d?ng cho Bl?c bê tông khí ?óng r?n trong ?i?u ki?n ch?ng áp (g?i t?t là bl?c AAC), dùng cho các công trình xây d?ng.
2 Tài li?u vi?n d?n
Các tài li?u vi?n d?n sau là c?n thi?t khi áp d?ng tiêu chu?n này. ??i v?i các tài li?u ghi n?m công b? thì áp d?ng b?n ???c nêu. ??i v?i các tài li?u không ghi n?m công b? thì áp d?ng phiên b?n m?i nh?t, bao g?m c? b?n s?a ??i, b? sung (n?u có).
H??ng d?n thi?t k?, thi công, nghi?m thu kh?i xây b?ng bê tông khí ch?ng áp (AAC)
TCVN 3113, Bê tông n?ng – Ph??ng pháp xác ??nh ?? hút n??c.
TCVN, Bê tông nh? – Bê tông b?t và bê tông khí không ch?ng áp – Ph??ng pháp th?
(?ang ???c chuy?n ??i t? TCXDVN 317:2003)
3. Thu?t ng? và ??nh ngh?a
Trong tiêu chu?n này áp d?ng các thu?t ng? và ??nh ngh?a sau:
3.1 Bl?c bê tông khí ch?ng áp (autoclaved aerated concrete blocks (AAC))
S?n ph?m ???c s?n xu?t t? h?n h?p v?t li?u cát th?ch anh, vôi, th?ch cao nghi?n m?n, xi m?ng… n??c và ch?t t?o khí. Cát th?ch anh có th? ???c thay th? b?ng ngu?n oxit silic khác, ho?c tro bay… H?n h?p v?t li?u ???c tr?n ??u, t?o thành huy?n phù. Huy?n phù ???c ?? vào khuôn thép. Ch?t t?o khí và vôi ph?n ?ng sinh khí t?o các l? r?ng làm cho h?n h?p bê tông tr??ng n? tr??c khi b?t ??u ?ông k?t. Sau khi ?óng r?n s? b? s?n ph?m ???c tháo khuôn, c?t thành t?ng bl?c theo kích th??c yêu c?u và ???c ??a vào thi?t b? autoclave, t?i ?ó s?n ph?m phát tri?n c??ng ?? trong môi tr??ng h?i n??c bão hòa có nhi?t ?? và áp su?t cao.
4. Phân lo?i
4.1 Theo c??ng ?? nén, bl?c AAC ???c phân thành các c?p: 2; 3; 4; 6 và 8.
4.2 Theo kh?i l??ng th? tích khô, bl?c AAC ???c phân thành các nhóm t? 400 ??n
1000.
5. Hình d?ng, kích th??c
5.1 Hình d?ng
Bl?c AAC có d?ng kh?i hình h?p ch? nh?t , m?t ??u có th? ph?ng ho?c l?i và lõm ?? ghép khóa khi xây.
t-vnm105da-nguoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *