Quy trình s?n xu?t g?ch siêu nh? AAC

Công ngh? s?n xu?t g?ch Khí ch?ng áp AAC
Gi?i thi?u thi?t b? và quy trình công ngh? s?n xu?t g?ch AAC ( Theo công ngh? tiên ti?n c?a ??c )
Nguyên li?u: Cát, xi-m?ng, vôi, th?ch cao, b?t nhôm, n??c
Dây chuy?n s?n xu?t bao g?m các thi?t b? c?a các công ??an
Công ?o?n t?p k?t nguyên li?u
Công ?o?n s? ch? (chu?n b?) nguyên li?u
Công ?o?n tr?n
Công ?o?n rót
Công ?o?n ? (L?u hóa)
Công ?o?n c?t
Công ?o?n h?p (Lò h?i)
Công ?o?n h?p (Phòng ?i?u khi?n h?i, áp su?t)
Công ?o?n h?p (Lò h?p)
Công ?o?n phân lo?i và ?óng gói
Quy trình s?n xu?t:
Công ?o?n t?p k?t nguyên li?u
Các nguyên li?u chính ???c v?n chuy?n ??n nhà máy b?ng các ph??ng ti?n khác nhau. Cát ???c v?n chuy?n b?ng xà lan theo ???ng sông Vàm C? ?ông và ???c chuy?n lên bãi ch?a cát trong
khuôn viên c?a nhà máy, ho?c b?ng ???ng b? khi c?n thi?t. Vôi ???c ch? b?ng ???ng sông là ch? y?u và c?ng s? ???c v?n chuy?n theo ???ng b? khi c?n thi?t. Th?ch cao ???c v?n chuy?n b?ng ???ng b? là ch?
y?u. Trong khuôn viên nhà máy, t?ng khu v?c t?p k?t nguyên li?u ???c thi?t k? riêng bi?t.
Công ?o?n s? ch? nguyên li?u:
– Cát ???c ??a vào máy nghi?n ?? ??m b?o ???c ?? m?n c?a h?t cát. Cát ???c nghi?n chung v?i n??c. Sau khi nghi?n, dung d?ch cát + n??c ???c d?n ??n b?n dung d?ch (slurry tank).
– Xi m?ng ???c nh?p v? d?ng b?t (xi m?ng xá), xe b?n ch? xi m?ng s? b?m xim?ng b?t tr?c ti?p vào thùng ch?a (silo) xim?ng.
– Vôi c?ng s? ???c nghi?n thành b?t và ???c ch?a trong thùng ch?a (silo) tr??c khi ?em vào tr?n thành dung d?ch
– Th?ch cao d?ng b?t ???c ch?a trong thùng ch?a (silo)
– B?t nhôm ???c nh?p v? d?ng b?t dùng v?i s? l??ng nh? ???c n?p vào thùng ch?a b?t nhôm
Công ?o?n tr?n:
– T?t c? các nguyên li?u sau khi s? ch? s? ??a vào công ??an tr?n. Công ?o?n này ???c th?c hi?n hoàn toàn t? ??ng. Máy tính s? ki?m sóat ?? ?m, nhi?t ?? c?i tr?n và s? ??a t?ng nguyên li?u
theo th? t? và t? l? chính xác, sau ?ó s? ki?m sóat l??ng n??c ??a vào dung d?ch tr?n, t?c ?? tr?n và th?i gian tr?n sao cho có ???c m?t dung d?ch v?a ??m b?o t?t nh?t.
Công ?o?n rót:
– Sau công ?o?n tr?n, dung d?ch v?a ?ã s?n sàng ??a vào công ?o?n rót. Dung d?ch ???c rót vào khuôn v?i m?t kh?i l??ng do h? th?ng t? ??ng tính toán.
– Khuôn ???c ??t trên m?t chi?c xe rót (Ferry cart), chuy?n ??ng ra vào khu v?c rót c?ng ???c l?p trình s?n và th?c hi?n hoàn toàn t? ??ng
Công ?o?n ? (L?u hóa):
– Sau khi dung d?ch ?ã ???c rót vào khuôn, khuôn s? ???c ??a vào bu?ng l?u hóa, trong ?ó nhi?t ?? ???c duy trì kho?ng 40-50oC
– T?i ?ây s? x?y ra ph?n ?ng gi?a Canxi Hydroxit trong vôi ?ã tôi và b?t nhôm, ph?n ?ng sinh ra khí Hydro. K?t qu? là dung d?ch trong khuôn s? t?ng lên v? th? tích do có hàng tri?u b?t khí bên trong.
– Th?i gian l?u hóa kéo dài kho?ng 2-3h
Công ?o?n c?t:
– Sau khi k?t thúc công ?o?n l?u hóa, ph?n ?ng gi?i phóng Hydro k?t thúc và dung d?ch ?óng thành bánh (cake) ??t ???c ?? k?t dính nh?t ??nh, bánh s? ???c ??a vào máy c?t.
– Máy c?t ???c cài ??t kích th??c viên g?ch s?n và ???c ?i?u khi?n hoàn toàn t? ??ng.
– Do ph?i c?t các m?t ngoài bao quanh, nên công ?o?n này sinh ra ph?n th?a c?a bánh (slurry waste), ph?n th?a này r?i xu?ng rãnh n?m d??i máy c?t, ???c chuy?n v? h? ch?a, ???c ?ánh nhuy?n và b?m ng??c v? b?n ch?a dung d?ch (waste slurry tank) và quay l?i công ?o?n tr?n và rót.
Công ?o?n h?p:
– Sau khi công ?o?n c?t hoàn thành bánh (cake) s? ???c ??a vào bu?ng h?p
– Bu?ng h?p b?ng thép có ???ng kính 2m, dài 32m
– H?i ???c c?p t? lò h?i (boilers) và ??a vào bu?ng h?p
– Trong bu?ng h?p, ban ??u không khí ???c rút ra t?o chân không, sau ?ó t?ng áp su?t và nhi?t ?? lên kho?n 180oC áp su?t duy trì kho?ng 12 kg/cm2
– Toàn công ?o?n h?p kéo dài kho?ng 10-11h ??m b?o g?ch có ?? c?ng t?t nh?t.
Công ?o?n phân lo?i và ?óng gói:
– K?t thúc công ?o?n h?p, g?ch ???c ??a ra kh?i bu?ng h?p ?? phân lo?i và ?óng gói
– G?ch ???c ?? trên pallet và ?óng gói, ???c dán nhãn mác, ngày s?n xu?t, lô s?n xu?t và ??a ra khu v?a ch?a thành ph?m
Nguyên li?u sau khi s? ch? s? qua công ?o?n tr?n và rót vào khuôn ?? ??a vào bu?ng l?u hoá. T?i ?ây ph?n ?ng hoá h?c x?y ra làm dung d?ch trong khuôn t?ng lên v? th? tích do xu?t hi?n hàng tri?u b?t khí. Sau ?ó bán s?n ph?m s? ???c c?t theo kích th??c quy chu?n, chuy?n qua bu?ng h?p và ???c x? lý t? 10 – 11 gi?. T?t c? các công ?o?n s?n xu?t trên ??u ???c ?i?u khi?n hoàn toàn t? ??ng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *