Quy ??nh v? vi?c x? ph?t khi không s? d?ng g?ch không nung

Chính ph? ?ã ban hành ngh? ??nh 121/2013/N?-CP, quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong ho?t ??ng xây d?ng; kinh doanh b?t ??ng s?n; khai thác, s?n xu?t, kinh doanh v?t li?u xây d?ng; qu?n lý công trình h? t?ng k? thu?t; qu?n lý phát tri?n nhà và công s?.
Trang Gachnhehanoi.com xin t?ng h?p và gi?i thi?u t?i quý ??c gi? ph?n trích l?c quy ??nh x? lý vi ph?m hành chính liên quan ??n v?t li?u xây không nung (VLXKN):
?i?u 16 quy ??nh: ??i v?i ch? ??u t?, n?u không s? d?ng v?t li?u xây không nung ??i v?i công trình b?t bu?c s? d?ng v?t li?u xây không nung thì b? x? ph?t t? 20 ??n 30 tri?u ??ng và bu?c s? d?ng v?t li?u xây không nung theo quy ??nh ??i v?i ph?n còn l?i c?a công trình ?ang xây d?ng
?i?u 26 quy ??nh: ??i v?i ??n v? thi?t k?, d? toán công trình, n?u không tuân th? quy ??nh c?a thi?t k? v? s? d?ng v?t li?u xây không nung ??i v?i công trình b?t bu?c ph?i s? d?ng v?t li?u xây không nung thì b? x? ph?t t? 20 ??n 30 tri?u ??ng và bu?c ??a vào thi?t k?, d? toán các lo?i v?t li?u xây không nung theo quy ??nh ??i v?i ph?n còn l?i c?a công trình ?ang xây d?ng.
?i?u 29 quy ??nh: ??i v?i nhà th?u, n?u không s? d?ng v?t li?u xây không nung ??i v?i công trình b?t bu?c s? d?ng v?t li?u xây không nung thì b? x? ph?t t? 20 ??n 30 tri?u ??ng và bu?c s? d?ng v?t li?u xây không nung theo quy ??nh ??i v?i ph?n còn l?i c?a công trình ?ang xây d?ng
?i?u 30 quy ??nh: ??i v?i ??n v? giám sát thi công, n?u ?? nhà th?u thi công không s? d?ng v?t li?u xây không nung theo thi?t k? ??i v?i công trình theo quy ??nh b?t bu?c ph?i s? d?ng v?t li?u xây không nung thì b? x? ph?t t? 20 ??n 30 tri?u ??ng, ??ng th?i bu?c s? d?ng v?t li?u xây không nung theo quy ??nh ??i v?i ph?n còn l?i c?a công trình ?ang xây d?ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *