Giá g?ch ?ng Tuynen ?ã t?ng lên 1.400 – 1.450 ??ng/viên

Tháng 6-2015, giá g?ch ?ng tuynen ?ã t?ng ít nh?t ba l?n, t?ng m?c t?ng lên ??n 300 – 350 ??ng/viên, m?c k? l?c t? tr??c ??n nay ??i v?i th? tr??ng g?ch ?ng xây d?ng.
Giá g?ch ?ng tuynen ?ã lên 1.400 - 1.450 ??ng/viên
Giá g?ch ?ng tuynen ?ã lên 1.400 – 1.450 ??ng/viên

Giá g?ch ?ng tuynen ?ã lên 1.400 – 1.450 ??ng/viên

Tháng 6-2015, giá g?ch ?ng tuynen ?ã t?ng ít nh?t ba l?n, t?ng m?c t?ng lên ??n 300 – 350 ??ng/viên, m?c k? l?c t? tr??c ??n nay ??i v?i th? tr??ng g?ch ?ng xây d?ng.

Ngày 30-6, giá g?ch ?ng tuynen ti?p t?c t?ng thêm 100 ??ng/viên so v?i tu?n tr??c. Các ?i?m bán v?t li?u xây d?ng cho bi?t hi?n giá g?ch ?ng tuynen bán l? ? m?c 1.400 – 1.450 ??ng/viên, trong ?ó m?c giá và ngu?n cung tùy thu?c hoàn toàn… th?i ti?t.

Ch? c?a hàng v?t li?u xây d?ng YT (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho hay giá g?ch th??ng ???c ch? lò ?i?u ch?nh t?ng vào nh?ng ngày có th?i ti?t khô ráo, còn lúc th?i ti?t không thu?n l?i thì neo giá ? m?c c?. Ch? tính riêng trong tháng 6-2015, giá g?ch ?ng tuynen ?ã t?ng ít nh?t ba l?n, t?ng m?c t?ng lên ??n 300 – 350 ??ng/viên, m?c k? l?c t? tr??c ??n nay ??i v?i th? tr??ng g?ch ?ng xây d?ng.

Trong khi ?ó, theo s? li?u m?i nh?t c?a Hi?p h?i Xim?ng VN, n?a ??u tháng 6-2015 ngành xim?ng ?ã tiêu th? kho?ng 2,47 tri?u t?n, gi?m 130.000 t?n so v?i cùng k? tháng tr??c, ??a t?ng m?c tiêu th? tính ??n ngày 15-6 ??c ??t x?p x? 30 tri?u t?n, t?ng 8 – 10% so v?i cùng k? n?m 2014, có d?u hi?u ch?ng l?i sau h?n ba tháng sôi ??ng do th?i ti?t chu?n b? b??c sang mùa m?a bão, nhu c?u xây d?ng các công trình ch?m l?i.

T.V.N

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *