Category Archives: G?ch siêu nh? ( G?ch bê tông khí ch?ng áp AAC )

Cung c?p g?ch siêu nh? ( g?ch bê tông khí ch?ng áp aac ) ch?t l??ng t?t, g?ch siêu nh? s? l??ng l?n cho d? án trên toàn b? Mi?n B?c

G?ch tôn n?n siêu nh?

G?ch siêu nh? tôn n?n Viglacera: Là lo?i s?n ph?m r?t ?a d?ng v? kích th??c kh?i l??ng th? tích r?t nh? kích th??c l?n dùng ?? tôn n?n cho các nhà hàng, công trình dân d?ng, các chung c? c?n tôn n?n nâng c?t chi?u cao… G?ch siêu nh? tôn n?n Viglacera: ?a d?ng […]

T?m Panel ALC Viglacera

T?m Panel Bê tông khí c?a Viglacera ???c ?ng d?ng trong vi?c xây t??ng ng?n, t??ng bao. Kích th??c tiêu chu?n: Kích th??c linh ho?t, có th? c?t theo yêu c?u. Thông tin v? s?n ph?m: ???c s?n xu?t b?i công ngh? HESS AAC SYSTEMS (CHLB ??c), không nung ??t, h?n ch? t?i ?a phát […]

G?ch nh? Cách nhi?t – Ch?ng cháy

G?ch cách nhi?t, ch?ng cháy. ?ây là lo?i g?ch có t? tr?ng r?t nh?, kh?i l??ng th? tích t? 400kg ??n 500kg, có nhi?u l? khí nên h? s? d?n nhi?t = 0,12 W/mok vì v?y tính cách nhi?t g?p 6 – 8 l?n g?ch ??t sét nung thông th??ng, G?CH BÊ TÔNG KHÍ CH?NG […]

G?ch Bê tông khí ch?ng áp AAC 600x200x200mm

G?ch bê tông khí AAC Viglacera kích th??c 600x200x200

1. T? tr?ng nh? T? 800 – 850kg/m3, t??ng ???ng 1/2 g?ch ??c, 2/3 g?ch r?ng 2 l?, 1/5 t? tr?ng g?ch bê tông thông th??ng. Giúp gi?m t?i tr?ng tòa nhà gi?m k?t c?u móng d?m c?t Giúp gi?m chi phí xây thô t? 10 -> 12% Giúp gi?m tiêu hao nhân công, ??y […]

G?ch Bê tông khí ch?ng áp AAC 600x200x150mm

G?ch bê tông khí AAC Viglacera kích th??c 600x150x200

1. T? tr?ng nh? T? 800 – 850kg/m3, t??ng ???ng 1/2 g?ch ??c, 2/3 g?ch r?ng 2 l?, 1/5 t? tr?ng g?ch bê tông thông th??ng. Giúp gi?m t?i tr?ng tòa nhà gi?m k?t c?u móng d?m c?t Giúp gi?m chi phí xây thô t? 10 -> 12% Giúp gi?m tiêu hao nhân công, ??y […]

G?ch Bê tông khí ch?ng áp AAC 600x200x100mm

G?ch bê tông khí AAC Viglacera kích th??c 600x100x200

1. T? tr?ng nh? T? 800 – 850kg/m3, t??ng ???ng 1/2 g?ch ??c, 2/3 g?ch r?ng 2 l?, 1/5 t? tr?ng g?ch bê tông thông th??ng. Giúp gi?m t?i tr?ng tòa nhà gi?m k?t c?u móng d?m c?t Giúp gi?m chi phí xây thô t? 10 -> 12% Giúp gi?m tiêu hao nhân công, ??y […]