G?ch nh? Cách nhi?t – Ch?ng cháy

G?ch cách nhi?t, ch?ng cháy. ?ây là lo?i g?ch có t? tr?ng r?t nh?, kh?i l??ng th? tích t? 400kg ??n 500kg, có nhi?u l? khí nên h? s? d?n nhi?t = 0,12 W/mok vì v?y tính cách nhi?t g?p 6 – 8 l?n g?ch ??t sét nung thông th??ng,

G?CH BÊ TÔNG KHÍ CH?NG ÁP VIGLACERA DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH HAY V? TRÍ CÁCH NHI?T CAO

S?n ph?m g?ch ch?ng cháy, cách nhi?t này:

1 .Ch?ng cháy ??t ch?ng ch? ch?ng cháy c?p 1 Qu?c gia

2. T? tr?ng nh?

T? 400 – 500kg/m3, t??ng ???ng 1/4 g?ch ??c, 1/3 g?ch r?ng 2 l?, 1/5 t? tr?ng g?ch bê tông thông th??ng.

3. Tính b?o ôn cách nhi?t cao:

H? s? d?n nhi?t kho?ng = 0.12W/mok, b?ng 1/5 ??n 1/7 h? s? d?n nhi?t g?ch nung, t??ng ???ng 1/9 h? s? d?n nhi?t c?a g?ch bê tông thông th??ng.
S? d?ng s?n ph?m g?ch nh? – g?ch bê tông khí ch?ng áp s? gi?m t?i 40% chi phí ?i?n n?ng tiêu th? cho ?i?u hoà.
G?ch bê tông khí ch?ng áp có chi?u dày 20cm s? t??ng ???ng hi?u qu? b?o ôn c?a t??ng g?ch ??t nung có chi?u dày 50 cm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *