G?ch bê tông nh? ch?ng nóng – G?ch siêu nh? ch?ng nóng

G?ch bê tông nh? ch?ng nóng – G?ch siêu nh? ch?ng nóng là tên th??ng g?i c?a g?ch bê tông khí ch?ng áp AAC. Là m?t trong nhi?u lo?i g?ch không nung, g?ch bê tông khí AAC có tác d?ng ch?ng nóng r?t t?t.

201110234950_picture1H? s? d?n nhi?t kho?ng 0.11 -> 0.22W/mok, b?ng 1/4 ??n 1/5 h? s? d?n nhi?t g?ch nung, t??ng ???ng 1/6 h? s? d?n nhi?t c?a g?ch bê tông thông th??ng.

S? d?ng s?n ph?m g?ch ch?ng nóng  siêu nh? – g?ch bê tông khí ch?ng áp s? gi?m t?i 40% chi phí ?i?n n?ng tiêu th? cho ?i?u hoà.

G?ch bê tông khí ch?ng áp có chi?u dày 20cm s? t??ng ???ng hi?u qu? b?o ôn c?a t??ng g?ch ??t nung có chi?u dày 49 cm.

Ngoài ra s?n ph?m g?ch bê tông nh? ch?ng nóng AAc  còn r?t nhi?u ?u th? khác nh? :

T? tr?ng nh?
Giúp gi?m t?i tr?ng tòa nhà gi?m k?t c?u móng d?m c?t
Giúp gi?m chi phí xây thô t? 10 -> 12%
Giúp gi?m tiêu hao nhân công, ??y nhanh ti?n ?? xây d?ng.
Cách âm t?t:
?? cách âm g?ch nh? t? 40db –> 47db trong khi g?ch xây thông th??ng t? 20db –> 28db.
Tính ch?u nhi?t:
Tính n?ng ch?ng nóng g?ch bê tông khí ch?ng áp trong xây d?ng ??t tiêu chu?n c?pI theo tiêu chu?n Qu?c gia
Kh? n?ng ch?u ch?n ??ng t?t:
V?i k?t c?u th? x?p, nên g?ch block siêu nh? (bê tông khí ch?ng áp – AAC) có kh? n?ng h?p th? xung l?c r?t t?t, kh? n?ng chi? ??ng ??t t?t h?n h?n so v?i g?ch xây thông th??ng.
Có các kích th??c phù h?p
Linh ho?t trong kích th??c g?ch giúp t?ng di?n tích s? d?ng.
T??ng 200mm gi?m xu?ng 150mm
T??ng 100mm gi?m xu?ng 80mm.
Gia công d? dàng:
G?ch nh? có th? khoan, c?t, ?óng ?inh v.v… c?ng nh? có th? thêm c?t thép vào trong khi thi công, mang l?i s? ti?n l?i và linh ho?t trong thi công.
Linh ho?t trong s?n xu?t và thân thi?n v?i môi tr??ng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *